Kwaliteitsborging cursusaanbod

Kwaliteitsborging

Teachers Channel voorziet, in samenwerking met gerenommeerde kennispartners, contentpartners en in nauwe samenwerking met het onderwijs, in een digitaal platform waarmee onderwijsprofessionals hun competentie-ontwikkeling kunnen sturen en via blended learning en e-learning continu kunnen blijven leren.

Om goed onderwijs te geven is de kwaliteit van de leerkracht / docent in de klas en de kwaliteit van de schoolleider / directeur cruciaal. De e-learning en blended learning cursussen die via Teachers Channel worden aangeboden moeten daarom van hoog niveau zijn. De kennis, ervaring en reputatie van de kennispartners en contentpartners waarmee Teachers Channel samenwerkt zijn een belangrijke waarborg voor deze kwaliteit.

Naast deze waarborg hebben de samenwerkende kennispartners van Teachers Channel besloten om een kwaliteitskeurmerk in het leven te roepen. Alle cursussen die via Teachers Channel worden gepubliceerd worden aan een ‘peer group accreditatie’ onderworpen. De criteria en de procedure van deze accreditatie zijn hieronder beschreven.

Peer group accreditatie cursusaanbod Teachers Channel

Kwaliteitscriteria:

 1. De aanbieder van de module is bekend bij het review team van Teachers Channel en heeft naar het oordeel van het team een betrouwbare, professionele reputatie op het terrein waar de cursus betrekking op heeft.
 2. De gepubliceerde informatie over de inhoud van de cursus is een realistische, correcte, compacte beschrijving van de feitelijke inhoud van het aanbod.
 3. De aard van de gepubliceerde leerdoelen van de cursus correspondeert met de feitelijke inhoud van het aanbod. 
 4. De afnemer zal congruentie ervaren tussen de gewekte verwachting op basis van de gepubliceerde beschrijving en de feitelijke ervaring(en) met het “werken” met de cursus.
 5. De inhoud van de cursus levert een substantiële bijdrage aan het realiseren van de beschreven leerdoelen.
 6. De cursist kan het verwerven van de in de beschrijving voorspelde opbrengsten / resultaten van de cursus, met behulp van de bijbehorende toets / controle opdracht (en), verifiëren.
 7. De aard van de verwachte studieactiviteiten van de cursist is correct beschreven. De beschreven studiebelasting is een realistische berekening van de door de cursist te besteden studie uren, opdracht tijd, etc. om de cursus te kunnen uitvoeren.
 8. De studiebelasting is op correcte wijze omgerekend naar de ECTS systematiek. 
 9. Het niveau van het aanbod is uitgedrukt in:
  • niveau a) uitbreiding van kennis/vaardigheden, complementair aan initieel verworven kennis en vaardigheden;
  • niveau b) verdieping van kennis/vaardigheden voor de ervaren onderwijsprofessional; 
  • niveau c) strategische kennis en vaardigheden om het eigen professionele beroepsprofiel te articuleren.
 10. De toegankelijkheid tot begeleiders en mate waarin en wijze waarop persoonlijke begeleiding onderdeel is van de cursus, is duidelijk beschreven.
 11. De eventuele aanvullende cursusmaterialen (boek, e-book, papier, url’s, etc.) zijn adequaat en passend om de leerdoelen te bereiken.

Procedure:  

 1. Aanbieders van cursussen via “Teachers Channel Professional” melden een cursus die gereed is voor beoordeling aan bij de coördinator “Peer group accreditatie Professionaliseringsaanbod Teachers Channel” (Coördinator pgACC-TC).
 2. De coördinator pgACC-TC stel een beoordelingsteam samen uit de poule beoordelaars, bestaande uit 3 leden, waaronder een lid van de lerarenraad.
 3. Onder leiding van de coördinator pgACC-TC wordt het aanbod beoordeeld volgens de kwaliteitscriteria peer group accreditatie.
 4. De indiener ontvangt binnen 3 weken schriftelijk het oordeel van het reviewteam:
 • Wanneer het oordeel ‘voldoet aan de kwaliteitscriteria’ wordt afgegeven, wordt de cursus gepubliceerd op de website Teachers Channel Professional. De cursus zal worden voorzien van het kwaliteitskeurmerk van Teachers Channel.
 • Wanneer het oordeel ‘voldoet niet aan een of meer van de kwaliteitscriteria’ wordt afgegeven, bepaalt de indiener van de cursus of de publicatie van de cursus op Teachers Channel wordt doorgezet. Deze cursus zal niet worden voorzien van het kwaliteitskeurmerk. De indiener kan ook besluiten om de cursus aan te passen of aan te vullen op de punten die niet voldoen aan de criteria. Wanneer deze aanpassingen zijn doorgevoerd kan de indienende organisatie de cursus opnieuw aanmelden bij de coördinator pgACC-TC ter beoordeling. De procedure wordt dan opnieuw doorlopen.

Nadere bepalingen:

 • De poule van beoordelaars is geworven onder en via de leden van de Adviesraad Teachers Channel.
 • Indien de herkomst van een cursus een instituut of organisatie is die lid is van de Adviesraad, dan zal het team dat het aanbod beoordeelt geen lid bevatten dat namens dat instituut of die organisatie zitting heeft in de raad, dan wel door die organisatie zijn voorgedragen als lid van het reviewteam.