School en sociaal emotioneel leren (Blended)

E-learning, Blended learning door Seminarium voor Orthopedagogiek (HU)

Algemeen

In deze module staat vooral de kwaliteitszorg op schoolniveau centraal. Deze kwaliteitszorg is te plaatsen in een model voor integrale preventie: de preventiepiramide. Dit model geeft zicht op de visie en het dagelijks handelen van de school: wordt er vooral gewerkt vanuit een positief gerichte oriëntatie op fundamentele preventie waarbij het welzijn van leerling en leraar voorop staat? Of is er meer sprake van een negatieve oriëntatie met een toenemende probleemgerichtheid? Vanuit bovenstaande vragen komen we op nieuwe vragen: Welke plaats neemt het sociaal emotioneel leren op school in? Hebben we een veiligheidsbeleid? Hoe gaat de school om met het voorkomen van gedragsproblemen? Hoe ziet onze zorgroute eruit? Welk zorgprofiel heeft de school?

De student analyseert de uitkomsten van de kwaliteitsmetingen en doet aanbevelingen. Vanuit het perspectief van veranderingsmanagement worden hierbij een tweetal werkmodellen gehanteerd: de PDCA-cirkel (Kwaliteitscirkel van Deming, z.j.) en “Hoe krijg je ze mee” (Mars, 2006). We gaan ook in op de rol van de Specialist Gedrag: wie wil je straks zijn in je klas of school? We zien dat een deel van de studenten ervoor kiest om uit te groeien tot een heel goede leraar in de klas. Anderen hebben ambities om meer te betekenen voor collega’s in school of het samenwerkingsverband. Er zijn zelfs studenten die plannen maken voor het uitoefenen van een zelfstandige praktijk.


Voor wie

Deze mastermodule is geschikt voor leraren met diverse taken of functies binnen het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo en die zich willen verdiepen in het gedrag van leerlingen.


Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Educational Needs', richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:

A.    Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor:

•    Leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.

B.    Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor:

•    Schoolontwikkeling, begeleiding van collega’s, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.

C.    Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor:

•    Onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.


Teacherschannel   

De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts, gericht op de mastermodules uit deze specialisatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.


Beoordeling van de prestatie

Van toekomstige HBO masters verwachten we enerzijds een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, en anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij elke module laat u aan de hand van producten zien op welke wijze de inhouden verwerkt zijn. We beoordelen uw prestaties aan de hand van criteria die bij elk module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken gemaakt met u.


Kernbegrippen

Kwaliteit sociaal emotioneel leren, veiligheid, cyclische verbetering eigen onderwijspraktijk, preventie, kwaliteitszorg, zorgstructuur, handelingsgericht werken, passend onderwijs en de rol van de ouders, oriëntatie beroepsontwikkeling rol van de gedragsspecialist.


Meer info

Bezoek onze informatiebijeenkomsten of neem contact op met de regiokantoren. Kijk voor meer informatie op http://www.cursussen.hu.nl/Centra/Seminarium-voor-Orthopedagogiek/Aanbod/Mastermodules.aspx


Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?